Neuste apov-Texte

2016-12-09_kino.txt (327 Woerter)
2016-12-19_ich-sein.txt (421 Woerter)
2016-12-27_machtsicherung.txt (623 Woerter)
2016-12-30_buecher-2016.txt (3587 Woerter)
2017-01-25_aufraeumen.txt (685 Woerter)
2017-02-06_der-blues.txt (356 Woerter)
2017-02-07_discgolf.txt (371 Woerter)
2017-02-22_the-one.txt (342 Woerter)
2017-03-04_alan-turing.txt (105 Woerter)
2017-03-07_heimatliebe.txt (554 Woerter)